Administració de Finques


Assessoria Callicó treballa com a empresa administradora de finques des de fa més de 40 anys.

La nostra oferta de serveis és molt àmplia i integra totes les àrees que poden afectar una comunitat: situació financera, assessoria jurídica, manteniment, inspeccions periòdiques, etc…

Tot amb un objectiu: que el client s’oblidi dels problemes de la comunitat a l’immoble de la seva propietat.

Com a empresa administradora de finques ens encarreguem de les següents tasques:

  • Confecció de pressupostos anuals. Estudi del repartiment del pressupost en base al coeficient de cada propietari.
  • Gestió integral dels rebuts.
  • Gestió de les assegurances, nòmines i I.R.P.F.
  • Comptabilització i distribució de les despeses conforme amb els estatuts i segons el Pla General Comptable.
  • Confecció de les comptes anuals per tots els veïns.
  • Obtenció de pressupostos econòmics per tots els serveis de la comunitat, obres, reparacions i del seu seguiment.
  • Reclamacions a la Promotora, constructora, ajuntament, etc…
  • Gestions amb la companyia d’assegurances, tramitació, comunicació de sinistres, etc…
  • Preparació i assistència convocatòria per les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries.
  • Llibre d’actes oficial.