Calendari Fiscal


02-01-2018 Fins al 2 de gener

 • Renda
 • IVA

22-01-2018 Fins al 22 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

30-01-2018 Fins al 30 de gener

 • Renda
 • IVA

31-01-2018 Fins al 31 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

20-02-2018 Fins al 20 de febrer

 • Renda i Societats
 • Número d’identificació fiscal
 • IVA
 • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost especial sobre l’electricitat
 • Impostos mediambientals

28-02-2018 Fins al 28 de febrer

 • IVA
 • Impost sobre societats
 • Declaració anual de consum d’energia elèctrica
 • Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini
 • Declaració anual d’operacions amb tercers

20-03-2018 Fins al 20 de març

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat

02-04-2018 Fins al 2 d’abril

 • IVA
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de forndos i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
 • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió coletiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions
 • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre del exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles
 • Impost sobre hidrocarburs
 • Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

04-04-2017 Des del 4 d’abril fins al 2 de juliol

 • Renda i patrimoni

20-04-2018 Fins al 20 d’abril

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

30-04-2018 Fins al 30 d’abril

 • IVA
 • Número d’identificació fiscal

10-05-2018 Des del 10 de maig fins al 2 de juliol

 • Renda

21-05-2018 Fins al 21 de maig

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

31-05-2018 Fins al 31 de maig

 • Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua
 • Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidencs

20-06-2018 Fins al 20 de juny

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

27-06-2018 Fins al 27 de juny

 • Renda i patrimoni

02-07-2018 Fins al 2 de juliol

 • Renda i patrimoni
 • Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc de REF de Canàries i altres ajudes d’Estat per contribuents del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o del Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent.
 • IVA

20-07-2018 Fins al 20 de juliol

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

25-07-2018 Fins al 25 de juliol

 • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)
 • Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d’Estat per contribuents del Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i Entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

31-07-2018 Fins al 31 de juliol

 • Número d’identificació fiscal
 • Impost sobre Dipòsits en l’entitats de crèdit

20-08-2018 Fins al 20 d’agost

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat

30-08-2018 Fins al 30 d’agost

 • IVA

31-08-2018 Fins al 31 d’agost

 • Es podran presentar els models 349 de l’IVA i 430 de l’Impost sobre les Primes d’Assegurances, del qual termini conclou el 20 de setembre

20-09-2018 Fins al 20 de setembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

01-10-2018 Fins al 1 d’octubre

 • IVA

22-10-2018 Fins al 22 d’octubre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

30-10-2018 Fins al 30 d’octubre

 • IVA

31-10-2018 Fins al 31 d’octubre

 • Número d’identificació fiscal
 • Compte Corrent Tributari

05-11-2018 Fins al 5 de novembre

 • Renda

20-11-2018 Fins al 20 de novembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

30-11-2018 Fins al 30 de novembre

 • IVA
 • Impostos Mediambientals

20-12-2018 Fins al 20 de desembre

 • Renda i Societats
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals

31-12-2018 Fins al 31 de desembre

 • Renda
 • IVA