Calendari fiscal | Assessoria Callicó

Calendari Fiscal

CALENDARI 2022

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

 • Renda
 • IVA

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús de vivendes amb finalitats turístiques
 • Declaració informativa d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
 • Impost sobre determinats serveis digitals
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb bens immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes
 • Declaració informativa d'adquisicions i alienació d'accions i participacions a institucions d'inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Declaració informativa per despeses a llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 • Renda i Societats
 • Número d'identificació fiscal
 • IVA
 • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals
 • Impost sobre les primes d'assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost especial sobre l'electricitat
 • Impostos mediambientals
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • IVA
 • Impost sobre societats
 • Declaració anual de consum d'energia elèctrica
 • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
 • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini
 • Declaració anual d'operacions amb tercers

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • IVA
 • Impostos mediambientals

 • IVA
 • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
 • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió colectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions
 • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre del exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles
 • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger
 • Impost sobre hidrocarburs

 • Renda i Patrimoni

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • IVA
 • Número d'identificació fiscal
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
 • Impost sobre determinats serveis digitals

 • Renda

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • IVA
 • Declaració anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua
 • Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes

 • Presentació a les oficines de l'Agència Tributària de la declaració de la Renda 2021

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • Renda i Patrimoni

 • Renda i patrimoni
 • IVA
 • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o del Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)
 • Declaració de prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible front a l'administració tributària
 • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i Entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)

 • IVA
 • Número d'identificació fiscal
 • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics
 • Impost sobre determinats serveis digitals

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • IVA

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • IVA

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • IVA
 • Número d'identificació fiscal
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
 • Declaració informativa d'actualització de determinats mecanismes transfronterers
 • Compte Corrent Tributari
 • Impost sobre determinats serveis digitals

 • Renda

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • IVA
 • Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.
 • Impostos Mediambientals

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d'Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l'Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les transaccions financeres

 • IVA

 • Renda
 • IVA